REGULAMIN

§1 POJĘCIA:

 1. Ilekroć mowa jest o „Regulaminie” należy przez to rozumieć niniejszy regulamin warsztatów aktorskich.
 2. Ilekroć mowa jest o Warsztatach, należy przez to rozumieć warsztaty aktorskie organizowane w studio teatralnym Appendix Studio, przez Fundację Rozwoju Artystycznego „Appendix”.
 3. Ilekroć mowa jest o „Organizatorze” należy przez to rozumieć Fundację Rozwoju Artystycznego APPENDIX z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000543438,
  NIP: 8943059703.
 4. Ilekroć mowa jest o „Uczestniku” należy przez to rozumieć osobę fizyczną uczestniczącą w jednym z warsztatów aktorskich organizowanych przez Organizatora.
 5. Ilekroć mowa jest o „Umowie” należy przez to rozumieć umowę uczestnictwa w warsztatach aktorskich sporządzoną w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej przez formularz on-line dostępny na stronie internetowej organizatora: www.appendixstudio.com.
 6. Ilekroć mowa jest o „Formularzu zgłoszeniowym” należy przez to rozumieć elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.appendixstudio.com

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do każdej umowy zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 2. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie internetowej Organizatora www.appendixstudio.com oraz w formie pisemnej w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnik zawierający umowę tym samym potwierdza, że cennik oraz Regulamin zostały mu udostępnione przed jej zawarciem oraz zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w nim zawartych jako integralnej części umowy.
 4. Poprzez oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu dochodzi do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych.
 5. Umowa obowiązuje od momentu akceptacji niniejszego regulaminu do momentu realizacji ostatnich zajęć przewidzianych w harmonogramie warsztatów.
 6. Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić:
  a) z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia – w dowolnym momencie (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
  b) bez okresu wypowiedzenia – z winy Uczestnika warsztatów, tj. gdy nastąpi naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu;
  c) bez okresu wypowiedzenia – z winy Organizatora warsztatów, tj. gdy nastąpi naruszenie przez Organizatora postanowień niniejszego regulaminu;

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach podstawowych jest:
  a) wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora (http://appendixstudio.com),
  b) dokonanie opłaty za udział w warsztatach.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach dla zaawansowanych jest: a.) poświadczenie udziału w warsztatach podstawowych lub warsztatach poziomu 2 organizowanych przez Organizatora,
  b.) wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora (http://appendixstudio.com), c.) dokonanie opłaty za udział w warsztatach.
 3. Opłata za udział w warsztatach wnoszona jest z góry, w formie przedpłaty, a jej wysokość określona jest na stronie internetowej Organizatora http://www.appendixstudio.com.
 4. Opłatę wnosić należy wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Fundacji Rozwoju Artystycznego APPENDIX:
  SANTANDER BANK POLSKA S.A.78 1090 1522 0000 0001 3015 6747 W tytule przelewu wpisać należy imię i nazwisko Uczestnika.
 5. Opłata za warsztaty zawiera opłatę manipulacyjną na pokrycie kosztów rekrutacji i obsługi administracyjnej Uczestnika w wysokości 20 % Opłaty. Opłata manipulacyjna jest pobierana jedynie wówczas, gdy rozwiązanie umowy następuje na wniosek uczestnika albo z jego winy. Przy rozwiązaniu umowy z pozostałych przyczyn, opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
 6. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i nie zakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników Warsztatów, Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników. Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w Warsztatach w przypadku pojawienia się dodatkowego miejsca na liście uczestników, o czym zostanie poinformowana przez Organizatora telefonicznie lub mailowo.

§4 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

 1. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z ich harmonogramem;
 2. Uczestnik zobowiązuje się do informowania z wyprzedzeniem osoby prowadzącej warsztaty o swojej nieobecności na zajęciach;
 3. Uczestnik zobowiązuje się do odpowiedzialnego zachowania w trakcie trwania zajęć, nie naruszającego dobra osobistego i bezpieczeństwa pozostałych uczestników;
 4. W przypadku umyślnego stworzenia przez Uczestnika zagrożenia zdrowia lub życia innych Uczestników Warsztatów, bądź mienia Organizatora, Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za poczynione działanie.

§5 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

 1. Organizator zobowiązuje się do wykonywania z należytą starannością obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Warsztatów zgodnie z ustalonym i przesłanym Uczestnikowi drogą mailową harmonogramem.
 3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia fachowej kadry prowadzącej zajęcia.
 4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienie warunków lokalowych i technicznych niezbędnych do przeprowadzenia Warsztatów;

§6 PRAWA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy na swój wniosek w dowolnym momencie bez podania przyczyny, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązania umowy dokonuje się drogą mailową na adres: appendix.studio@gmail.com
  wpisując w treści maila:
  „Oświadczam, że w dniu (data wypowiedzenia umowy) rezygnuję z uczestnictwa w warsztatach aktorskich. (Imię i Nazwisko)”.
 2. Rozwiązując umowę, Uczestnik ponosi koszty uczestnictwa proporcjonalnie do ilości zajęć zrealizowanych przez Organizatora do dnia, w którym następuje rozwiązanie umowy.

§7 PRAWA ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z ważnych przyczyn losowych. W takiej sytuacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą telefoniczną o odwołaniu zajęć, a odwołane zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie, uzgodnionym pomiędzy Uczestnikami a osobą prowadzącą warsztaty.
 2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań zawartych w niniejszym regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania z Uczestnikiem umowy z winy Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika na Warsztatach. Wniesiona przez Uczestnika Opłata nie podlega pomniejszeniu z powodu jego nieobecności na zajęciach odbywających się zgodnie z harmonogramem.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 2. Obecność na zajęciach jest jednoznaczna z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W zakresie nieregulowanym niniejszym regulaminem stosuję się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Organem rozstrzygającym wszelkie spory pomiędzy ośrodkiem a osobą szkolona jest właściwy sąd ze względu na miejsce siedziby Organizatora.

REGULAMIN Z DNIA
20.05.2020