Fundacja Rozwoju Artystycznego „Appendix”

FUNDACJA appendix KONTAKT:
Ewelina Chmielewska (prezes fundacji)
tel.  506 823 755
email: fundacja.appendix@gmail.com

  Fundacja Rozwoju Artystycznego „Appendix” powstała z myślą o ludziach zainteresowanych sztukami performatywnymi, a zwłaszcza teatrem dramatycznym, teatrem improwizowanym i kabaretem. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym osoby zafascynowane różnymi formami występów scenicznych miałyby szansę rozwoju artystycznego poprzez uczestnictwo w warsztatach aktorskich, kursach teatralnych, spektaklach i pokazach, spotkaniach dyskusyjnych i innych formach edukacji artystycznej i aktywności kulturotwórczej.

Naszym celem jest dotarcie do osób, które wykazują zainteresowanie sztukami performatywnymi, a przy tym chciałyby rozwijać swoją wiedzę i umiejętności związane z tym obszarem kultury. Dążymy do integracji tych osób wokół realizowanych przez nas projektów, do rozwijania ich twórczego potencjału i angażowania ich w aktywne tworzenie różnych form występów scenicznych powstających przy naszym udziale.

Naszym celem jest aktywizacja artystyczna i rozwój kompetencji związanych z teatrem głównie osób zawodowo niezwiązanych ze sceną, dla których twórczość artystyczna stanowi dodatek do codziennego życia, dlatego naszą organizację nazwaliśmy mianem „Appendix”. Dążymy także do tego, by tworzyć działania i projekty, w które zaangażować moglibyśmy także profesjonalistów.

KRS: 0000543438
NIP:
8943059703
REGON:
360791468

Możesz wesprzeć naszą Fundację wpłacając dowolną kwotę na konto: 78 1090 1522 0000 0001 3015 6747 tytułem „darowizna na cele statutowe”. Fundacja działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę wpłaconej darowizny Fundacja przeznaczy na swoją działalność statutową. Warto pamiętać, że kwota dokonanej przelewem darowizny może być odliczona od podstawy opodatkowania (przy czym nie może być to więcej niż 6% uzyskanego dochodu).

 Pobierz i przeczytaj STATUT FUNDACJI APPENDIX