REGULAMIN WARSZTATÓW AKTORSKICH

REGULAMIN Z DNIA 18.10.2020

I. POJĘCIA

 1. Ilekroć mowa jest o „Regulaminie” należy przez to rozumieć niniejszy regulamin warsztatów aktorskich.
 2. Ilekroć mowa jest o „Warsztatach„, należy przez to rozumieć warsztaty aktorskie organizowane w studio teatralnym Appendix Studio, przez Fundację Rozwoju Artystycznego „Appendix”.
 3. Ilekroć mowa jest o „Organizatorze” należy przez to rozumieć Fundację Rozwoju Artystycznego APPENDIX z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000543438, NIP: 8943059703.
 4. Ilekroć mowa jest o „Uczestniku” należy przez to rozumieć osobę fizyczną uczestniczącą w jednym z warsztatów aktorskich organizowanych przez Organizatora.
 5. Ilekroć mowa jest o „Umowie” należy przez to rozumieć umowę uczestnictwa w warsztatach aktorskich sporządzoną w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej przez formularz on-line dostępny na stronie internetowej organizatora: www.appendixstudio.com.
 6. Ilekroć mowa jest o „Formularzu zgłoszeniowym” należy przez to rozumieć elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.appendixstudio.com

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do każdej umowy zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 2. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie internetowej Organizatora www.appendixstudio.com oraz w formie pisemnej w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnik zawierający umowę tym samym potwierdza, że cennik oraz Regulamin zostały mu udostępnione przed jej zawarciem oraz zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w nim zawartych jako integralnej części umowy.
 4. Poprzez oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu dochodzi do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych.
 5. Umowa obowiązuje od momentu akceptacji niniejszego regulaminu do momentu realizacji ostatnich zajęć przewidzianych w harmonogramie warsztatów.
 6. Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić:
  a) z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia – w dowolnym momencie (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
  b) bez okresu wypowiedzenia – z winy Uczestnika warsztatów, tj. gdy nastąpi naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu;
  c) bez okresu wypowiedzenia – z winy Organizatora warsztatów, tj. gdy nastąpi naruszenie przez Organizatora postanowień niniejszego regulaminu;

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach podstawowych jest:
  a) wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora (http://appendixstudio.com),
  b) dokonanie opłaty za udział w warsztatach.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach dla zaawansowanych jest:
  a.) poświadczenie udziału w warsztatach podstawowych lub warsztatach poziomu 2 organizowanych przez Organizatora,
  b.) wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora (http://appendixstudio.com),
  c.) dokonanie opłaty za udział w warsztatach.
 3. Opłata za udział w warsztatach wnoszona jest z góry, w formie przedpłaty, a jej wysokość określona jest na stronie internetowej Organizatora www.appendixstudio.com.
 4. Opłatę wnosić należy wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Fundacji Rozwoju Artystycznego APPENDIX:
  SANTANDER BANK POLSKA S.A.78 1090 1522 0000 0001 3015 6747 W tytule przelewu wpisać należy imię i nazwisko Uczestnika.
 5. Opłata za warsztaty zawiera opłatę manipulacyjną na pokrycie kosztów rekrutacji i obsługi administracyjnej Uczestnika w wysokości 20 złotych. Opłata manipulacyjna jest pobierana jedynie wówczas, gdy rozwiązanie umowy następuje na wniosek uczestnika albo z jego winy. Przy rozwiązaniu umowy z pozostałych przyczyn, opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
 6. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i nie zakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników Warsztatów, Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników. Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w Warsztatach w przypadku pojawienia się dodatkowego miejsca na liście uczestników, o czym zostanie poinformowana przez Organizatora telefonicznie lub mailowo.

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z ich harmonogramem;
 2. Uczestnik zobowiązuje się do informowania z wyprzedzeniem osoby prowadzącej warsztaty o swojej nieobecności na zajęciach;
 3. Uczestnik zobowiązuje się do odpowiedzialnego zachowania w trakcie trwania zajęć, nie naruszającego dobra osobistego i bezpieczeństwa pozostałych uczestników;
 4. W przypadku umyślnego stworzenia przez Uczestnika zagrożenia zdrowia lub życia innych Uczestników Warsztatów, bądź mienia Organizatora, Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za poczynione działanie.

V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zobowiązuje się do wykonywania z należytą starannością obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Warsztatów zgodnie z ustalonym i przesłanym Uczestnikowi drogą mailową harmonogramem.
 3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia fachowej kadry prowadzącej zajęcia.
 4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienie warunków lokalowych i technicznych niezbędnych do przeprowadzenia Warsztatów.

VI. PRAWA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy na swój wniosek w dowolnym momencie bez podania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązania umowy dokonuje się drogą mailową na adres: appendix.studio@gmail.com
  wpisując w treści maila:
  „Oświadczam, że w dniu (data wypowiedzenia umowy) rezygnuję z uczestnictwa w warsztatach aktorskich. (Imię i Nazwisko)”.
 2. Rozwiązując umowę, Uczestnik ponosi koszty uczestnictwa proporcjonalnie do ilości zajęć zrealizowanych przez Organizatora do dnia, w którym następuje rozwiązanie umowy.

VII. PRAWA ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z ważnych przyczyn losowych. W takiej sytuacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą telefoniczną o odwołaniu zajęć, a odwołane zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie, uzgodnionym pomiędzy Uczestnikami a osobą prowadzącą warsztaty.
 2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań zawartych w niniejszym regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania z Uczestnikiem umowy z winy Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika na Warsztatach. Wniesiona przez Uczestnika Opłata nie podlega pomniejszeniu z powodu jego nieobecności na zajęciach odbywających się zgodnie z harmonogramem.

VIII. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ SARS COV-2

 1. W warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu warsztatów uczestnik nie może przychodzić na zajęcia.
 3. Prowadzący ma prawo wyprosić z zajęć osobę, u której zaobserwuje objawy infekcji.
 4. Uczestnicy warsztatów powinni zachować między sobą bezpieczną odległość, co najmniej 2 metrów, zarówno w trakcie wchodzenia oraz opuszczania sali warsztatowej, podczas poruszania się po niej, jak również podczas rozmowy z innymi osobami.
 5. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest zdezynfekować ręce używając środków czystości zapewnionych przez Organizatora, znajdujących się w sali warsztatowej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W zakresie nieregulowanym niniejszym regulaminem stosuję się przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Organem rozstrzygającym wszelkie spory pomiędzy ośrodkiem a osobą szkolona jest właściwy sąd ze względu na miejsce siedziby Organizatora.