KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W APPENDIX STUDIO

Oświadczamy, że Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) zwane dalej RODO.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administrator Danych Osobowych (ADO)Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Artystycznego „Appendix” z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 65.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
1). poprzez e-mail: appendix.studio@gmail.com
2). telefonicznie: +48 506 823 755
2. Cele przetwarzania Twoich danych
osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe aby zrealizować umowę uczestnictwa w warsztatach aktorskich.
3. Podstawa prawna przetwarzania
Twoich danych osobowych
Podstawą przetwarzania Twoich danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6, punkt 1 lit. A RODO)
4. Okres przechowywania Twoich
danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Rozwoju Artystycznego „Appendix” przez okres realizacji celów określonych w punkcie 2. Po tym okresie zostaną one zniszczone. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
5. Twoje prawa związane z
przetwarzaniem danych
osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1). prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
2). prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
3.) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
4.) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
6. Prawo wniesienia skargiPrzysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.